\\\ MC-NET - Municipal Council Network ///
Категория: Uncategorised
Електронен общински съвет
Е-Общински съвет"Е-Общински съвет" е софтуерна платформа за модерно електронно управление на заседанията на общински съвети и комисии. Потребители на системата са общински съветници, кметове и заместник кметове, секретари на общини и общински съвети. Системата служи за организиране на дневния ред на сесиите, досиета на общинските съветници, списъци на комисии, публикуване на данни за заседанията, информация за дневния ред, публикуване на решения, протоколи, споделяне на електронни документи и материали, изпращане на електронни съобщения до членовете на общинския съвет и определените комисии, както и много други възможности. Данните се съхраняват и архивират централизирано, а електронните материали са постоянно на разположение и могат да бъдат достъпни по всяко време на денонощието чрез интернет браузър.
Функционалности на платформата
Електронни заседания - Общински съвети"Е-Общински съвет" е електронната система осигуряваща възможност за съхраняване и споделяне на информация и електронни документи във връзка с организиране и провеждане на заседания на общински съвети и комисии. Електронните досиета на заседанията включват информация за заседанията, дневен ред, данни за проведени гласувания, решения, протоколи, материали за заседанията, документи, файлове и други. Софтуерната платформа дава възможност за споделяне на сканирани хартиени документи, скици и планове, текстови документи, електронни таблици, графики, снимкови материали, становища и много други. Софтуерът включва функционалности за изпращане на електронни съобщения до общинските съветници и членовете на комисии, например писма, покани и други материали и файлове.
Предимства на системата
Е-Общински съвет"Е-Общински съвет" е платформа за управление на заседанията на общинските съвети и комисиите, която има следните силни предимства: съхраняване на електронни досиета на заседанията на общинските съвети и комисии, лесна достъпност от всички общински съветници, спестяване на време и разходи, централизирано съхранение и архивиране на информацията, платформена независимост на системата, лесна достъпност от всяка точка през интернет, ползване чрез лаптопи, таблети и смартфони, големи възможности за търсене и филтриране на данните, централизирано съхранение и архивиране на история на заседанията и документите, многообразни функционалности на системата, безхартиено провеждане на заседанията, полезен екологичен ефект от спестяване от хартия и тонери, както много други полезни функционалности.
 
Project "Establishment of Cross-border Network among the Municipal councils in the cross - border region - MC-NET".
The project is co-funded by EU trough the IPA Cross-Border Programme CCI number 2007CB16IPO006.
This product is developed with the financial support of EU.